Skip to main content

One post tagged with "docker"

View All Tags

· 23 min read
Alex Dinh

Docker

Khái niệm Docker là gì?

note

Docker là một nền tảng phần mềm để tạo ra và quản lý các container ứng dụng. Trong đó, container ứng dụng được xác định bởi một tập hợp các tệp tin và các phụ thuộc liên quan, đảm bảo rằng môi trường tạo ra từ container này hoàn toàn giống nhau trên các máy chủ khác nhau. Docker giúp cho việc tạo, cài đặt, chạy các ứng dụng trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.