Skip to main content

3 posts tagged with "devops"

View All Tags

· 13 min read
Alex Dinh

Ruby on Rails là một framework phổ biến trong lập trình web, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web động. Kubernetes là một nền tảng quản lý container phổ biến, được sử dụng để triển khai vàản lý các ứng dụng web.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình triển khai một dự án Ruby on Rails lên Kubernetes từ A đến Z.

Deploy dự án ruby on rails lên Kubernetes

· 23 min read
Alex Dinh

Docker

Khái niệm Docker là gì?

note

Docker là một nền tảng phần mềm để tạo ra và quản lý các container ứng dụng. Trong đó, container ứng dụng được xác định bởi một tập hợp các tệp tin và các phụ thuộc liên quan, đảm bảo rằng môi trường tạo ra từ container này hoàn toàn giống nhau trên các máy chủ khác nhau. Docker giúp cho việc tạo, cài đặt, chạy các ứng dụng trở nên dễ dàng và đơn giản hơn.