Skip to main content

2 posts tagged with "deployment"

View All Tags

· 13 min read
Alex Dinh

Ruby on Rails là một framework phổ biến trong lập trình web, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web động. Kubernetes là một nền tảng quản lý container phổ biến, được sử dụng để triển khai vàản lý các ứng dụng web.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình triển khai một dự án Ruby on Rails lên Kubernetes từ A đến Z.

Deploy dự án ruby on rails lên Kubernetes