Skip to main content

One post tagged with "agile"

View All Tags

· 11 min read
Alex Dinh

Agile là gì? Scrum là gì? Sprint là gì? Và quy trình thực tế khi áp dụng vào 1 team develop nhỏ.

Giới thiệu chung

Agile là một phương pháp quản lý dự án mà tập trung vào tối đa hóa giá trị sáng tạo của khách hàng và đáp ứng cho các yêu cầu thay đổi với độ linh hoạt cao. Scrum lại là một phương pháp Agile điển hình nhất, đặc biệt được ứng dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Sprint, theo Scrum, là chu kỳ làm việc của team trong một khoảng thời gian giới hạn để đạt được một mục tiêu cụ thể.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về Agile, Scrum và Sprint, đồng thời đi vào các bước và kinh nghiệm áp dụng trong một team develop nhỏ.