Skip to main content

Agile là gì? Scrum là gì? Sprint là gì? Và quy trình thực tế khi áp dụng vào 1 team develop nhỏ.

· 11 min read
Alex Dinh

Agile là gì? Scrum là gì? Sprint là gì? Và quy trình thực tế khi áp dụng vào 1 team develop nhỏ.

Giới thiệu chung

Agile là một phương pháp quản lý dự án mà tập trung vào tối đa hóa giá trị sáng tạo của khách hàng và đáp ứng cho các yêu cầu thay đổi với độ linh hoạt cao. Scrum lại là một phương pháp Agile điển hình nhất, đặc biệt được ứng dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Sprint, theo Scrum, là chu kỳ làm việc của team trong một khoảng thời gian giới hạn để đạt được một mục tiêu cụ thể.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về Agile, Scrum và Sprint, đồng thời đi vào các bước và kinh nghiệm áp dụng trong một team develop nhỏ.

danger

50% Lifetime Commission - Earn Passive Income Easily with Fordeer Affiliate Program

Based on our long-term mission and a clear vision for eCommerce tool development, Fordeer believes that our brand affiliate program will have things that are useful to you. Especially, our team would like to express our gratitude to the affiliate partners with the 50% lifetime commission.

Read more

Agile là gì?

Agile là gì?

Agile được xem là một triết lý quản lý dự án, tập trung tối đa hóa giá trị sáng tạo của khách hàng và đáp ứng cho các yêu cầu thay đổi với độ linh hoạt cao. Agile phát triển dự án một cách tập trung vào con người, tức là ưu tiên sự tương tác trực tiếp giữa các cá nhân ở mức độ cao, giúp đẩy nhanh quá trình tiến hành dự án và hiệu quả hơn.

Agile được coi là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, tạo điều kiện cho các nhà phát triển có thể phản hồi nhanh chóng đối với các yêu cầu thay đổi của khách hàng và nhiều bên liên quan khác. Agile thúc đẩy các team phát triển làm việc tương tác liên tục để giám sát dự án đúng tiến độ và đáp ứng những yêu cầu đang được đặt ra.

Scrum là gì?

Scrum là gì?

Scrum là một framework quản lý dự án Agile, hỗ trợ cho các team phát triển đạt được thành công trên tinh thần linh hoạt và tập trung vào giá trị sáng tạo của khách hàng và đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu thay đổi. Scrum định nghĩa rõ các vai trò trong dự án, phân chia chu kỳ thực hiện, tạo bản sắp xếp và thời khóa biểu, hỗ trợ cho quá trình làm việc tập thể hiệu quả.

Scrum bao gồm các phần chính sau:

  1. Các vai trò trong Scrum: Scrum Master (người quản lý dự án), Product Owner (chủ sở hữu sản phẩm), và Development Team (team phát triển).
  2. Các sự kiện trong Scrum: Sprint (kỳ làm việc), Sprint (lập kế hoạch Sprint), Daily Scrum (buổi họp hàng ngày), Sprint Review (đánh giá kết quả Sprint) và Sprint Retrospective (đánh giá và cải thiện quá trình làm việc trong Sprint).
  3. Các bản xếp và bản Scrum: Product Backlog (danh sách yêu cầu sản phẩm), Sprint Backlog (danh sách các yêu cầu được chọn để thực hiện trong một Sprint), và burndown chart (biểu đồ đánh giá tiến độ).

Sprint là gì?

Sprint là gì?

Sprint là một chu kỳ làm việc có độ dài giới hạn trong Scrum, đặc biệt là những giải pháp linh hoạt và hiệu quả để hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm.

Trong quá trình này, các team phát triển thuập được một thông tin có giá trị và dễ dàng đối sách với các sự cố / thay đổi trong việc phát triển sản phẩm.

Mỗi Sprint đều có các bước cụ thể để giải quyết công việc. Đầu tiên, nhóm tiếp nhận các yêu cầu từ Product Owner, sau đó phân tích, thiết kế và phát triển sản phẩm. Khi Sprint kết thúc, nhóm phải hoàn thành nhiệm vụ của mình và mang sản phẩm phát triển lên chạy thử trên một môi trường thực tế.

Quy trình thực tế khi áp dụng vào 1 team develop nhỏ

Để có thể áp dụng Agile, Scrum và Sprint vào một team phát triển nhỏ, chúng ta có thể thực hiện các bước cơ bản sau:

  1. Thiết lập vai trò trong Scrum: Scrum Master, Product Owner và Development Team. Ngoài những vai trò trên, một vài team nhỏ có thể tập hợp các chuyên gia khác nhau để thực hiện các công việc trong nội bộ một dự án.

  2. Xác định các sự kiện trong Scrum để chuẩn bị cho việc thiết lập kế hoạch Sprint, họp hàng ngày và kiểm tra tiến độ thực hiện.

  3. Phân chia công việc và xác định các công vic cần thực hiện trong từng Sprint. Để làm được điều này, các thành viên của nhóm cần phải trao đổi liên tục với nhau và đưa ra các phương án giải quyết nhằm cải thiện quá trình làm việc.

  4. Phân tích tiến độ thực hiện: mỗi ngày, team cần họp và bầu ra kế hoạch cho Sprint theo khối lượng công việc cần làm.

  5. Đánh giá kết quả cuối Sprint: Cuối Sprint, các thành viên team phải đánh giá lại kết quả mình đạt được và những vấn đề phát sinh để có kế hoạch cải thiện trong phần tiếp theo.

Khi thực hiện Scrum và Sprint trong nhóm phát triển nhỏ, cần tạo cảm giác “chủ động”, đồng thời thực hiện giám sát và đối sánh kế hoạch ban đầu. Điều này cho phép team có thể nhanh chóng cập nhật và đưa ra giải pháp để thích ứng với mọi tình huống.


Kết luận

Agile, Scrum và Sprint đều là phương pháp quản lý dự án linh hoạt và hiệu quả, nhằm hỗ trợ cho các team phát triển phần mềm đạt được mục tiêu viên cảnh.

Trong khi đó, cho dù là đội phát triển phần mềm nhỏ, việc sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn này vẫn giúp tăng cường hy vọng cải thiện dữ liệu và đạt kết quả cao nhất có thể.

Nếu áp dụng đúng cách, Agile, Scrum và Sprint cho phép các doanh nghiệp phát triển phần mềm có thể linh hoạt thay đổi và tạo ra giải pháp mới trong thời gian ngắn.

tip

Fordeer, which is a start-up software agency in 2022, is so honored to be founded with the mission of producing support tools for businesses all over the world. “The great tools for the best businesses”.

Our highly qualified programming engineers, with all their passion, are always ready to dedicate themselves to creating the most useful apps for your business and Shopify online store. Keep following our blog to get more helpful business knowledge and top trends daily.